WARUNKI OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona zobowiązana jest do poinformowania OSK Jakubowski  o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów na trzy miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia – dla kat. B.
 3. Nie może być szkolona osoba:
  • niespełniająca wymagań, o których mowa w punkcie 1 i 2
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji
  • nieposiadająca orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem